แบบฟอร์มสมัครงาน

รูปถ่าย

*รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB)

ข้อมูลสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่ 1

ประวัติการทำงาน

ลำดับที่ 1

ถึง

สามารถพิมพ์ได้ 1,000 ตัวอักษร

สามารถพิมพ์ได้ 500 ตัวอักษร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

*หากไม่สามารถทำได้ให้เว้นว่างไว้

บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถพิมพ์ได้ 1,000 ตัวอักษร

สามารถพิมพ์ได้ 1,000 ตัวอักษร

สามารถพิมพ์ได้ 1,000 ตัวอักษร